Gebruik van deze bouwwebsite

1. Algemeen

Deze website wordt aangeboden door :

AG Real Estate CO-Production in Development
Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel
info@scholenvanmorgen.be
KBO nr.: 0825540571

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan en veronderstellen de aanvaarding, zonder beperking of uitsluiting, van de huidige algemene voorwaarden en alle verklaringen die via deze website worden meegedeeld. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden verschijnen op deze pagina en zijn meteen van kracht. Bekijk deze algemene voorwaarden dus regelmatig.. 2. Volledigheid en juistheid

De site en alle informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen worden verstrekt zonder enige verbintenis. De Uitbater biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de kwaliteit, niet-inbreuk, juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid van deze site en de informatie die zich op de site bevindt of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, niet-inbreuk, de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de site. Evenmin garandeert zij dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van computervirussen. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze site is op uw eigen risico.3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. In geen geval, behalve bij overlijden of verwondingen veroorzaakt door bedrog of grove nalatigheid, zal de Uitbater of een van haar holdingbedrijven, dochterondernemingen, filialen of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, met inbegrip en zonder beperking van speciale directe of indirecte schade, of elke schade voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe of voortkomende uit materiaal, kwalificaties of aanbevelingen en informatie op deze site. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze afstand van aansprakelijkheid redelijk is en de louter informatieve aard van de site weerspiegelt.4. Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites. Omdat het internet onafhankelijk wordt beheerd op duizenden plaatsen over de hele wereld, kan de verkregen informatie afkomstig zijn van sites die buiten de controlegrenzen van de Aanbieder vallen. Daarom draagt de Uitbater geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die binnen, via of buiten deze site bekomen wordt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. U gaat voorts akkoord om geen links van een andere website te leggen naar deze website zonder de voorafgaande toestemming van de Uitbater.5. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze site, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch, geluids- en beeldmateriaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van de Uitbater of van medecontractanten of derden en zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verspreiden, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het uitdrukkelijk of stilzwijgend geven van een licentie of recht onder een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de Uitbater of de betrokken derde, met betrekking tot (het gebruik van) dergelijke informatie. U gaat akkoord om de informatie getoond door de Uitbater op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

AG RE COPiDstelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens toe. Deze persoonsgegevens zijn beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten (hierna de "Wet").

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is AG Real Estate COPiD, gevestigd te Brussel.

Het opzet van deze website is louter informatief. Eventuele bewaarde gegevens worden uitsluitend voor volgende doeleinden gebruikt :
  • om informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
  • de opgeslagen informatie kunnen we aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
  • we kunnen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over onze instelling en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden

Uw persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld van of verkocht worden aan derden, die geen onderdeel of directe partner van onze instelling zijn. De Uitbater selecteert haar dienstverleners met grote zorg. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden in landen buiten de Europese Unie die geen beschermingsniveau aanbieden, zoals aangeboden door de Wet, zonder dat gepaste (contractuele) maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van een gebruiker worden opgeslagen en waarop bepaalde informatie over het gebruik van de website wordt opgenomen. Cookies worden namelijk gebruikt om informatie te bekomen over het aantal bezoekers, de duur van een bezoek, piekuren en de meest bezochte pagina's. Het gebruik van cookies is ook nodig opdat bepaalde functionaliteiten van deze website correct zouden werken. De meeste browsers laten u toe om cookies te aanvaarden, te weigeren of om specifiek te worden ingelicht wanneer een cookie opgeslagen wordt. Indien u cookies wenst te weigeren, dient u de instellingen van uw browser aan te passen om deze de weigeren. In dit geval kunnen evenwel bepaalde functionaliteiten van deze website niet correct functioneren.

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, evenals om deze te laten verbeteren ingeval van onjuistheden. Tevens heeft u het recht om u zonder kosten te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail aan info@scholenvanmorgen.be of per post (AG Real Estate COPiD, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel), samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.7. Commentaren en communicatie

De Uitbater wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd, uitgezonderd zoals beschreven in punt 6. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Uitbater zal niet verantwoordelijk zijn om zulke informatie vertrouwelijk te houden noch zal de Uitbater aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Door onze instelling materiaal te sturen, geeft u ons het onbeperkte en onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. De Uitbater ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar de Uitbater is niet op zoek naar ongevraagde ideeën, suggesties of materiaal. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde inhoud van de site, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.8. Verboden gebruiken 

U mag niet ongevraagd commerciële mails sturen naar de e-mailadressen op de site. Het publiceren van e-mailadressen mag niet beschouwd worden als en vormt geen toestemming voor gebruik door verkopers van diensten en opstellers van mailinglijsten of voor ander ongeoorloofd gebruik zonder voorafgaande toestemming van de Uitbater. Bovendien zijn spam, kettingmails, reclameaanvragen en soortgelijke mailaanvragen uitdrukkelijk verboden. U mag op of van op deze site geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend of pornografisch materiaal versturen, of ander materiaal dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Ook mag u de kwetsbaarheid van onze site, ons systeem of ons netwerk niet nagaan of veiligheids- of authentificatieregels breken zonder toestemming. U stemt ermee in ons te vergoeden voor schadeclaims, verzoeken, acties, uitgaven, verliezen, schade en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke gerechtskosten en uitgaven) voortkomende uit of opgelopen als gevolg van een inbreuk op die verboden gebruiken en op ons copyright, onze handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Iedere vordering met betrekking tot de toepassing en/of interpretatie van deze voorwaarden, alsook de toegang tot en het gebruik van deze website worden uitsluitend voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

Alle rechten voorbehouden.