Gebruik van deze bouwwebsite

1. Algemeen

Deze website wordt aangeboden door :

Asoreco
Dendermondsesteenweg 48A/002
9000 Gent
info@asoreco.com
KBO nr.: 0822654525

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan en veronderstellen de aanvaarding, zonder beperking of uitsluiting, van de huidige algemene voorwaarden en alle verklaringen die via deze website worden meegedeeld. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden verschijnen op deze pagina en zijn meteen van kracht. Bekijk deze algemene voorwaarden dus regelmatig.. 2. Volledigheid en juistheid

De site en alle informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen worden verstrekt zonder enige verbintenis. De Uitbater biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de kwaliteit, niet-inbreuk, juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid van deze site en de informatie die zich op de site bevindt of de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, niet-inbreuk, de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de site. Evenmin garandeert zij dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van computervirussen. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze site is op uw eigen risico.3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. In geen geval, behalve bij overlijden of verwondingen veroorzaakt door bedrog of grove nalatigheid, zal de Uitbater of een van haar holdingbedrijven, dochterondernemingen, filialen of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, met inbegrip en zonder beperking van speciale directe of indirecte schade, of elke schade voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe of voortkomende uit materiaal, kwalificaties of aanbevelingen en informatie op deze site. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze afstand van aansprakelijkheid redelijk is en de louter informatieve aard van de site weerspiegelt.4. Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites. Omdat het internet onafhankelijk wordt beheerd op duizenden plaatsen over de hele wereld, kan de verkregen informatie afkomstig zijn van sites die buiten de controlegrenzen van de Aanbieder vallen. Daarom draagt de Uitbater geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die binnen, via of buiten deze site bekomen wordt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. U gaat voorts akkoord om geen links van een andere website te leggen naar deze website zonder de voorafgaande toestemming van de Uitbater.5. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze site, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch, geluids- en beeldmateriaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van de Uitbater of van medecontractanten of derden en zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verspreiden, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het uitdrukkelijk of stilzwijgend geven van een licentie of recht onder een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van de Uitbater of de betrokken derde, met betrekking tot (het gebruik van) dergelijke informatie. U gaat akkoord om de informatie getoond door de Uitbater op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren.6. Privacyverklaring
6.1 Algemeen - toepassingsgebied

De nv Asoreco, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 48A/b2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.654.525 hecht veel belang aan uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

De verwijzing naar ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de nv Asoreco, haar medewerkers en aangestelden en eventueel met haar verbonden ondernemingen. De verwijzing naar ‘u’ of ‘uw’ betreft een verwijzing naar elke gebruiker van een website, applicatie of dienst van de nv Asoreco.

Deze Privacyverklaring is onder meer van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen:

- via online diensten zoals via het gebruik van elke website die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevat, onze social media diensten, applicaties, etc. De websites www.constructionsitemanager.eu en www.c-site.eu vallen onder meer onder de verantwoordelijkheid van de nv Asoreco. Noteer dat heel wat informatie beschikbaar is op de websites zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven.
- alle persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in de hoedanigheid van klant, prospect, partner, ... , en dit per telefoon, smsbericht, email, brief, via het afgeven van businesskaartje, via het inschrijven op een nieuwsbrief of in het algemeen via enige vorm van schriftelijke of mondelinge communicatie.

U bent op geen enkel moment verplicht om persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar voor het verlenen van onze diensten in het kader van een professionele samenwerking is het onmogelijk deze te verstrekken wanneer u niet kan instemmen met de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de veilige en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord dat u kennis genomen heeft van deze Privacyverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan alsmede met de verwerking van de persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring informeert u over de volgende zaken:

- wie de verwerkingsverantwoordelijke is van de gegevens (2.)
- welke informatie (persoonsgegevens) wij over u verzamelen (3.)
- hoe en voor welke verwerkingsdoeleinden wij deze informatie zullen gebruiken (4.)
- wanneer wij de gegevens mogen aanwenden om contact op te nemen met u (5.)
- in welke gevallen gegevens met derden kunnen worden gedeeld (6.)
- voor welke duur de gegevens zullen bewaard worden (7.)
- welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens (8.)
- wijzigingen aan de privacyverklaring (9.)

6.2 Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens is de nv Asoreco, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 48A/b2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0822.654.525.

Als verantwoordelijke voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

6.3 Persoonsgegevens

In functie van uw relatie met de nv Asoreco, wijze het als klant, leverancier, onderaannemer, prospect, netwerkcontact of partner kan u mogelijkerwijs de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken. Persoonsgegevens dienen verstaan te worden als informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maken, zoals:

- Naam bedrijf
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Functie(titel)
- Emailadres
- Telefoonnummers (vast en mobiel)
- Voorkeur van taal
- Postadres
- BTW nummer
- Informatie in functie van het gebruik van de website (zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief) het IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s, etc)
- Informatie in functie van het gebruik van de social media kanalen (bv bij het liken van pagina’s)
- Informatie in functie van het lezen van nieuwsbrieven

U wordt erop gewezen dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij kunnen vertrouwen op de juistheid van deze gegevens. Indien u zou opmerken dat deze gegevens niet meer up to date zouden zijn, dan verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te melden op info@asoreco.com.

6.4 Verwerkingsdoeleinden

De nv Asoreco zal persoonsgegevens gebruiken voor onder meer de volgende doeleinden:

- Voor het verschaffen van informatie rond onze dienstverlening
- Voor het verstrekken van onze dienstverlening in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of een bestelling
- Voor het gebruik van onze online diensten en applicaties
- Voor het klantenbeheer
- Voor de boekhouding
- Om uw eventuele verzoeken en/of vragen te behandelen
- Om u toe te laten online diensten en applicaties gebruiksvriendelijk te laten ervaren
- Om het aantal bezoekers van websites te identificeren
- Voor analyse- en onderzoeksdoeleinden teneinde onze dienstverlening te verbeteren
- Voor direct marketing activiteiten zoals het toesturen van nieuwsbrieven, promotionele of commerciële informatie
- Om u op de hoogte te houden van activiteiten, evenementen en updates

Indien wij uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor andere dan de hiervoor vermelde doeleinden, zullen wij u hiervan op voorhand op de hoogte brengen.

Wij wensen er u op te wijzen dat geen enkele website gegarandeerd veilig is. Paswoorden kunnen ontdekt worden, indien u hier twijfel over heeft gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen of info@asoreco.com.

Wij zullen nooit contact met u opnemen om uw login en/of paswoord op te vragen.

Websites beheerd door de nv Asoreco kunnen hyperlinks bevatten die eigendom zijn of beheerd worden door derden, met een eigen privacybeleid en cookiebeleid. De nv Asoreco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites van derden.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

6.5 Contactname

Wij kunnen met u contact nemen in de volgende gevallen:

- In het kader van (de uitvoering van) een overeenkomst die u met ons bent aangegaan of een bestelling die u bij ons heeft geplaatst
- In verband met om het even welke dienst of activiteit waarvoor u online of per e-mail heeft ingetekend
- In verband met enige schriftelijke of mondelinge communicatie welke we van u ontvangen in het kader van door ons verstrekte of nog te verstrekken diensten
- In het kader van de uitvoering van wettelijke rechten en verplichtingen
- In het kader van (vrijwillige) deelname aan onderzoeken of enquêtes over onze dienstverlening
- Voor direct marketing activiteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) waarbij de toestemming op elk moment kan worden ingetrokken.

6.6 Delen van gegevens

De nv Asoreco zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

In het algemeen zullen wij op geen enkel moment uw persoonsgegevens delen met derden behoudens met uw instemming, behoudens in de volgende gevallen:

- Bij de uitvoering van een wettelijke, regelgevende of gerechtelijke verplichting
- Bij het verzenden of posten van beledigende of ongepaste inhoud op websites of social media kanalen
- Indien de nv Asoreco ophoudt te bestaan als verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld in geval van fusie, overname, faillissement of in het algemeen eender welke vorm van fundamentele wijziging van aandeelhouderschap / zeggenschap van de nv Asoreco.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door externe dienstverleners, zoals IT-providers, boekhouder, evenals in voorkomend geval door de overheid.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen echter de nodige maatregelen nemen om enkel persoonsgegevens door te sturen naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

Indien gebruik wordt gemaakt van externe dienstverleners worden enkel de persoonsgegevens verstrekt welke nodig zijn voor de uitvoering van de bedoelde dienstverlening. Zij zullen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens dienen te respecteren uw persoonsgegevens op geen enkel moment voor direct marketing doeleinden kunnen gebruiken.

6.7 Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Persoonsgegevens zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na het laatste gebruik ervan, hetzij na de beëindiging van de overeenkomst of de klantenrelatie uit onze systemen worden verwijderd, behoudens wettelijke uitzonderingen die een langere bewaartermijn rechtvaardigen of noodzakelijk maken. U hebt steeds het recht uw persoonsgegevens te wijzigen of te laten wissen, zoals hierna bepaald.

6.8 Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

- U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven
- U heeft het recht om de instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te te trekken
- U heeft het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen
- U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens en na te gaan waarvoor deze worden aangewend
- U heeft het recht tot verbetering van onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens
- U heeft het recht om op elk ogenblik uw communicatievoorkeuren aan te passen of af te zien van communicatie door onderaan op een e-mail op ‘uitschrijven’ te klikken, uw voorkeuren in uw account op de website of applicatie aan te passen of ons een email te sturen

Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Indien u uw voormelde rechten wenst uit te oefenen of u nog vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring kan u contact nemen met mevrouw Josefien Vanhuyse, Commercial Director, op josefien.vanhuyse@asoreco.com of info@asoreco.com, +32 9 279 12 60. Wij zullen uw verzoek binnen de 10 werkdagen behandelen.

Wij nemen de nodige interne maatregelen om op een veilige, transparante en vertrouwelijke manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 2 274 48 00 - Email contact@apd-gba.be

In geen geval kan de nv Asoreco aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.9 Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan nu en dan worden bijgewerkt. De laatste versie van deze privacyverklaring zal steeds op de website www.c-site.eu beschikbaar zijn. Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze privacyverklaring heeft u een aantal rechten zoals omschreven in punt 8 hierboven.7. Cookiebeleid

Onze websites maken gebruik van cookies om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. Bij een bezoek aan een website kunnen dus cookies op de harde schijf van een computer of een mobiel toestel geplaatst worden.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar een browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de browser, in het verleden heeft gedaan en welke voorkeuren hij heeft. Soortgelijke technologie wordt ook gebruikt in emails om te begrijpen of de email werd gelezen en welke links werd aangeklikt. Cookies kunnen enkel een computer of een toestel en geen personen identificeren.

Wij gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen hoe u de website gebruikt, de ervaring van u als gebruiker te verbeteren en om rapporten over de activiteit op de website op te stellen.

Voor het gebruik van cookies kan u de browser zodanig instellen dat er een waarschuwing wordt gegenereerd wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat een cookie bij het sluiten van de browser van de harde schijf wordt verwijderd. Dit heeft wel als impact dat bij de volgende log-in het paswoord opnieuw zal moeten ingegeven worden en dat voorkeuren en eventueel bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven.

Door het gebruik van de websites bent u akkoord met het gebruik van cookies.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid kan u contact nemen met mevrouw Josefien Vanhuyse, Commercial Director, op josefien.vanhuyse@asoreco.com of info@asoreco.com, +32 9 279 12 60.

Dit cookiebeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. De laatste versie van het cookiebeleid zal steeds op de website www.c-site.eu beschikbaar zijn.